Integraal Zorgakkoord (IZA)

Banner Themapagina IZA

V&VN heeft het Integraal Zorgakkoord (IZA) getekend, een samenwerkingsplan dat tussen 2023 en 2026 moet zorgen voor meer passende, preventiegerichte, duurzame en gedigitaliseerde zorg in ons land. Maar wat ga je hier als zorgprofessional van merken? Op deze pagina lees je alle ontwikkelingen over het zorgakkoord en wat het voor jou kan betekenen in je dagelijkse werk.

Waar gaat het Integraal Zorgakkoord over?

In het zorgakkoord zijn afspraken gemaakt om te zorgen dat we in de toekomst aan alle Nederlanders die dit nodig hebben zorg kunnen blijven bieden. Daarvoor zijn samenwerking, preventie en het versterken van de eerstelijnszorg belangrijk. Ook wordt geïnvesteerd in opleiden, loopbaanperspectief, professionele zeggenschap en het verlagen van administratieve lasten, zodat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten met plezier hun werk kunnen blijven doen.

Download Integraal Zorgakkoord (pdf)

Het IZA gaat over zorg die geregeld wordt in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarin is vastgelegd wat er vanuit de basisverzekering wordt vergoed. In het akkoord maken de partijen afspraken over de kwaliteit, de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland. Het gaat hierbij om de wijkzorg, de ziekenhuizen, de acute zorg, de ggz en de huisartsenzorg. Het gaat niet over de verpleeghuiszorg en de openbare gezondheidszorg. 

V&VN Magazine #3 - Coronavirus lessen - Bianca Buurman (Frank Ruiter
 • 15 september 2022
 • Nieuwsbericht
 • Integraal Zorgakkoord
 • V&VN Algemeen

6 vragen aan Bianca Buurman over het Integraal Zorgakkoord

Waarom is V&VN aan de onderhandelingstafel gaan zitten? Wat heeft V&VN bereikt? Wordt er nu wel of niet geïnvesteerd in de wijkverpleging? Hoe zijn de leden van V&VN meegenomen in het akkoord? Hoe zit het met 1-op-6? En waarom is zo’n Integraal Zorgakkoord eigenlijk nodig? Lees het interview met V&VN-voorzitter Bianca Buurman.

ziekenhuis_patient_infuus
 • 21 september 2022
 • Nieuwsbericht
 • Integraal Zorgakkoord
 • V&VN Algemeen

Dit staat in het Integraal Zorgakkoord over ziekenhuiszorg

Wat ga je als zorgprofessional merken van het Integraal Zorgakkoord? Voorzitter Bianca Buurman beantwoordt in een korte serie vragen hierover. Te beginnen met de ziekenhuiszorg.

GGZ gesprek met patiënt
 • 27 september 2022
 • Nieuwsbericht
 • Integraal Zorgakkoord
 • V&VN Algemeen

Dit staat in het Integraal Zorgakkoord over de GGZ

Maar wat betekent het IZA voor de GGZ-zorgprofessional? Bestuurslid Jaap Kappert en verpleegkundig specialist GGZ Ronald Touw beantwoorden in een korte serie vragen hierover.

Wijkverpleging_portret_5

Wat betekent het Integraal Zorgakkoord voor de wijkverpleging?

Wat betekent het IZA voor de professionals in de wijkverpleging? Voorzitter Bianca Buurman beantwoordt in een korte serie vragen hierover.

De zorg loopt vast. Als we niets anders doen, dan worden de problemen groter. De verpleegkundige expertise is hierbij van cruciaal belang. Die gaat over gezondheid, kwaliteit van leven en de menselijke maat. Het is essentieel dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hun professionele inbreng geven bij deze vraagstukken.

V&VN-voorzitter Bianca Buurman over het Integraal Zorgakkoord

Ledenpeilingen

Voordat V&VN het akkoord tekende, hebben wij in juli en in september alle leden opgeroepen om te reageren op de inzet van V&VN voor het zorgakkoord en later het onderhandelingsresultaat. Als lid gaf je hiermee advies aan het bestuur van V&VN. Met de inbreng van de ledenpeilingen op zak, hebben we stevig onderhandeld om de inzet van V&VN in dit akkoord te krijgen.

Online bijeenkomsten en vragen

In september 2022 zijn online bijeenkomsten georganiseerd waarin V&VN-voorzitter Bianca Buurman toelichting gaf over de ontwikkelingen en het standpunt van V&VN in het Integraal Zorgakkoord. Ook konden leden hier vragen stellen. De vragen die tijdens de bijeenkomst door tijdgebrek niet beantwoord konden worden, staan hieronder.

Vraag en antwoord Integraal Zorgakkoord (IZA)

Het zorgakkoord bevat afspraken over de organisatie van zorg die op basis van de Zorgverzekeringswet gefinancierd wordt. Het akkoord loopt van 2023 tot en met 2026.

De IZA-partijen vertalen de afspraken naar concrete werkagenda’s met afspraken over wie wat wanneer moet opleveren. De afspraken zijn niet vrijblijvend. VWS houdt toezicht op de inhoud en de voortgang. Elk kwartaal komen de bestuurders van alle IZA-partijen (ook huisartsen) bijeen om onder leiding van VWS te bespreken of men zich aan afspraken houdt en voldoende voortgang geboekt wordt. De Nederlandse Zorgautoriteit verzamelt de benodigde gegevens en verzekeraars en aanbieders zijn verplicht deze aan te leveren. Op basis van een evaluatie halverwege worden de maatregelen centraal door VWS aangevuld of bijgesteld.

Met dit akkoord krijgen verzekeraars en zorgaanbieders meer vrijheid om afspraken aan te laten sluiten bij de regionale situatie. Tegelijkertijd vergroot VWS haar mogelijkheden voor centrale regie zowel op de totale omvang van kosten als de inhoud van wat wel of niet verzekerd wordt.

In alle akkoorden – die voorafgaand aan het IZA werden gesloten over de verdeling van het Zorgverzekeringswet-budget – werd geld beschikbaar gesteld voor de kwaliteitsontwikkeling van medische zorg. Maar niet of beperkt voor de ontwikkeling van de kwaliteit van de zorg door verpleegkundigen en verzorgenden. Tijdens de afgelopen kabinetsperiode stelde men 12,5 miljoen euro beschikbaar voor de kwaliteitsontwikkeling van medisch-specialistische zorg en 2 miljoen voor die van de wijkverpleging. In het IZA wordt de verdeling tussen de zorgverleners meer in evenwicht gebracht.  De afspraak is dat het budget voor de ontwikkeling van verpleegkundige expertise (gemiddeld 12 miljoen euro per jaar) ten goede komt aan de ontwikkeling van zorg door verpleegkundigen en verzorgenden in álle sectoren.

Het IZA bevat afspraken om zowel huisartsen als wijkverpleging meer tijd per cliënt te gunnen. Dat is hard nodig ten behoeve van vroegsignalering en advance care planning om leed in de laatste levensfase te kunnen voorkomen.  

Naast het IZA stelt het kabinet apart geld beschikbaar voor palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis. Met als doel de kwaliteit en toegankelijkheid van  deze zorg verder te verbeteren. Het gaat om 150 miljoen euro voor 2023-2026. Zie voor meer informatie: Verzamelbrief Wet langdurige zorg, d.d. 6 juli 2022).

Verzekeraars, ActiZ en Zorgthuisnl hebben afgesproken hier gezamenlijk op toe te zien. Door beide kanten zijn knelpunten benoemd en deels ook opgelost. Tijdens de onderhandelingen gaven ActiZ en Zorgthuisnl aan dat de aangeboden contracten en tariefstellingen niet kostendekkend zijn. Gelukkig besloot men aan deze bezwaren tegemoet te komen. Het budget wordt bijgesteld ten behoeve van de benodigde verhoging van tarieven. Verder hebben verzekeraars beloofd aanbieders beter en transparant te informeren over het proces rondom contractering. De NZa zal controleren of dit proces goed verloopt en rapporteert aan VWS. Het is alle IZA-partijen duidelijk dat het niet weer mag gebeuren dat middelen voor de wijkverpleging op de plank blijven liggen.  

Het IZA bevat afspraken over de concentratie en spreiding van acute voorzieningen. Bij de uitwerking van de besluitvorming wil V&VN dat verpleegkundigen daarover meepraten.

Op landelijk niveau is dat een harde afspraak en wordt V&VN betrokken bij de afspraken over de criteria waaraan de regionale plannen moeten gaan voldoen.

Bij het overleg op regionaal niveau is dat een wens die we als V&VN nog moeten verzilveren. Hierin trekken we samen op met de medisch specialisten omdat dit wat ons betreft moet gelden voor zowel de relevante medische specialisaties als alle relevante verpleegkundige specialisaties. In het IZA staat nu nog in vooral algemene termen dat zorgprofessionals een rol moeten spelen in de besluitvorming.

Waar het gaat om de plannen tot het ontwikkelen en spreiden van zorgcoördinatie-centra in elke ROAZ regio heeft de minister dat al eerder per brief opgedragen aan ActiZ, Ineen, AZN en ZN. Op uitnodiging van ActiZ zijn wij daar nu direct bij betrokken (bestuur V&VN Ambulancezorg en V&VN Wijkverpleging).

Niet direct, want in eerste instantie beslist de werkgever dat op basis van de weging van de functievereisten en functiezwaarte.

Op middellange termijn oefent V&VN wel invloed uit. Als beroepsvereniging ontwikkelt en deelt V&VN kennis en informatie over de kwalificaties waarover verzorgenden, verpleegkundigen en/of verpleegkundig specialisten zouden moeten beschikken.  

Wanneer de ontwikkelingen in de praktijk nieuwe aanvullende eisen stellen aan de benodigde kwalificaties, zal dit door V&VN vertaald worden naar een geactualiseerd beroepsprofiel, actualisatie van opleidingseisen en mogelijk ook andere weging in het FWG.

Nee, maar het heeft wel met elkaar te maken. Om de continuïteit van het bedrijf zeker te stellen zullen zorgverzekeraars waarschijnlijk de poliskosten verhogen. En dat heeft vervolgens gevolgen voor de koopkracht van elk huishouden.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)